شرکت صنایع بسته بندی پاک کاغذ سبز

استفاده از فناوری تولید ظروف یکبار مصرف سلولزی و کاغذی در سالهای اخیر در کشورهای توسعه یافته رواج پیدا کرده است. یکی از دلایل عمدۀ رو آوردن کشورها به ظروف یکبار مصرف کاغذی و سلولزی کمک به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگیهای پلیمرهای نفتی است، ضمن اینکه استفاده از ظروف یکبار مصرف کاغذی میتواند خیلی از معضلات بهداشتی و سلامتی را در صنایع و بسته بندی مواد غذایی، کشاورزی، لوازم پزشکی، الکتریکی، و لوازم خانگی حل کند.
زباله های پلیمری در ایران هم به عنوان یک عامل غیر قابل کنترل، تبدیل به تهدیدی برای محیط زیست شده است. بنابراین تولید و استفاده از محصولات سلولزی و ظروف یکبار مصرف کاغذی در صنایع مختلف از جمله ظروف بسته بندی میتواند نقطۀ عطفی در تلاش برای کاهش این آلودگیها در محیط زیست باشد.

Copyright © 2011 تولید کننده ظروف یکبار مصرف کاغذی.
طراحی و اجرا: فرابر